A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos szövege:

Alapvető jogszabályok:

Általános:
-Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
-az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
-az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
-a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

Birtokvédelmi eljárás:
-a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet
Hagyatéki eljárás:
-a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

Hirdetmények közzététele:
-a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
-a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
-az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet

Kereskedelmi tevékenységek:
-a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
-a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
Szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ügyek:
-a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

Címnyilvántartás:
-a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014 (XII.23) Korm. rendelet

Állatokkal kapcsolatos eljárások:
-az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
-a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól szóló 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet
-a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
-a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet
-a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény

Növényvédelemmel kapcsolatos ügyek:
-a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet
-a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet

Környezetvédelmi ügyek:
-a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.tv.
-a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv.

Szociális és gyermekvédelmi ügyek:
-a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
-a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

Közérdekű adatigénylésekkel és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyek:
-az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
-a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

Adóügyek:
-az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
-az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
-a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Gazdálkodással kapcsolatos ügyek:
-a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
-az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Településképpel kapcsolatos ügyek:
-az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

Adatvédelem:
- GDPR az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 2013. évi L. törvény

Anyakönyvi ügyek:
- 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
-32/2014.(V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásáról
-Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Balatonszabadi Község Önkormányzatának Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

 

Összegzés

Balatonszabadi község Somogy megyében, a Siófoki járásban található. Lakosságszám tekintetében a megye legnagyobb községe.

Terület: 41,34 km²

Népesség: 3 024 fő (2022.01.01. KSH adat)

 

Községi Önkormányzat

Polgármester: Hosszú-Kanász Eszter (telefon: 0620/436-3080)
Alpolgármester: Kálmán Zoltán
Jegyző: dr. Töpler Eszter
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat: Erdősi Ágnes

Cím: 8651. Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.
Telefon: 84/355-011, 0620/982-3682
Fax: 84/355-031

E-mail: onkormanyzat@balatonszabadi.hu
Internet: http://www.balatonszabadi.hu

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.