Az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. XXXI törvény
módosította
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 29. §-ának (7)
bekezdését. A módosítás szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy
üzemeltető, aki a Vgtv. e módosítása hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől
eltérően létesített vagy üzemeltetett kutat, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december
31-ig kérelmezi.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. §-a
értelmében:
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez,
fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti
karszt- vagy rétegvíz készlet igénybevétele, érintése nélkül és legfeljebb 500 m3/év
vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával
üzemel,
épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező
ingatlanon van és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények
kielégítését szolgálja,
nem gazdasági célú vízigény
Minden kút, amely az előző felsorolásban nem szerepel, az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság
engedélyezési jogkörébe tartozik.
Ebben az esetben vízjogi fennmaradási engedély kérelmet kell
benyújtani, amelynek az alapja a vízjogi fennmaradási engedélyes (állapotrögzítő) terv, ezt az erre jogosult
tervezőnek kell elkészíteni. Az engedélyes terv benyújtásakor szükséges a területileg illetékes vízügyi
igazgatóság vagyonkezelői nyilatkozata is. A fennmaradási engedély benyújtásához szükséges
dokumentációt
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. melléklete tartalmazza.
A jegyzői hatáskörbe tartozó fennmaradási engedély kérelem benyújtása
A kérelmezőnek, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017.
(XII. 29.) BM rendelet szerinti
mellékleteket kell a kérelméhez csatolni, amelyet ügyfélkapun,
személyesen, v. postai úton lehet benyújtani a hivatalunkhoz. (email-en nem fogadunk be kérelmet!)
A kérelem benyújtásához szükséges
Ásott kút esetén: kérelem, fénykép, adatlap
Fúrt kút esetén: kérelem, adatlap (amely a 101/2007.(XII.23.) KvV. rendelet 13.§. alapján megjelölt
szakember által aláírt), fénykép

K É R E L E M
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási
engedélyezési eljárásához a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklete alapján.
1. Kérelmező neve: ............................................................................................................................,
2. Állandó lakhelye: ...........................................................................................................................,
3. Anyja neve: ....................................................................................................................................,
4. Születési helye, ideje: .....................................................................................................................
5. Telefonszáma:…………………………………………………………………………………...
6. A vízjogi létesítési engedély (
fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni):
száma: ………………………………………………………………………………………,
kelte: ……………………………………………….……………………………………….,
kiállító hatóság:……………………………………………………………………………..,
7. A kút helye:
irányítószám: 8651 település: BALATONSZABADI,…………………………………..,
közterület jellege: ………….., házszáma: ………, helyrajzi száma:……............................,
koordináták (földrajzi vagy EOV):X=……………;Y= ……………….;Z=….....................,
8. A vízhasználat célja*: a.) háztartási vízigény; b.) házi ivóvízigény; c.) gazdasági
célú
Éves vízfelhasználás: …………………………. m
3
9. Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm.
rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat
eredménye:…………………………………………………………
10. A kút műszaki adatai:
10.1. Talpmélység (terepszint alatt,
m): ……………………………………………...…...,
10.2. Nyugalmi vízszint (terepszint alatt,
m): …………………………………………….,
10.3. Csak fúrt kút esetében:
10.3.1. Iránycső anyaga: ……………….…, átmérője: ……..……, rakathossz: ………....,
10.3.2. Csövezet anyaga: ……………........, átmérője: …...………, rakathossz: …..……,
10.3.3. Szűrőzött szakasz mélységköze: ………………………….., átmérője: …………...,
kialakítása: …………………………………...., típusa: ………..…………………..
10.4. Csak ásott kút esetében:
10.4.1. Kútfalazat anyaga: …………………….……, átmérője (mm/mm): ………….........,
vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat), helye (
m-m): ………………………….
10.4.2. A kút lezárása ásott kút esetén (fedlap, anyaga): ……………………………………...
10.5.
Csak vert kút esetében:
10.5.1. Csövezet anyaga: ……………........, átmérője: …...………, rakathossz: …..……,
10.5.2. Szűrőzött szakasz mélységköze: ………………………….., átmérője: …………...,
kialakítása: …………………………………...., típusa: ………..…………………..

10.6. Kút felsőrész kialakítása (fúrt és vert kút esetén)*:
kútakna kútház kútszekrény kútsapka

10.7. A vízkitermelés módja*:
10.8. A használat során keletkező szennyvíz:
kézi gépi.

mennyisége: ………………..............................................................................................m3,
elhelyezése: ………………………………………………………………..………………..
Alulírott kérelmező/tulajdonos kérem a fent megjelölt ingatlanon a 2018. január 1. napja előtt
létesített vízilétesítményre vonatkozóan az üzemeltetési/fennmaradási* engedélyezési eljárás
lefolytatását.
…………………………….., 202… év ………………….. hó ……. nap
……………………………………………
kérelmező
Nyilatkozat
1. Alulírottak nyilatkozzuk, hogy a kérelemben foglalt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy
került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.
2. Alulírott kérelmező/tulajdonos nyilatkozom, hogy saját tulajdonú kútra kötött vízhálózat nincs
összeköttetésben a közüzemi ivóvízhálózattal.

...................................................
kérelmező
……..................................................
fúrt kút esetén a 101/2007.(XII.23.) KvV.
rendelet 13.§.alapján megjelölt szakember
alírása

Fúrt kút esetén a 101/2007. (XII.23) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés
igazolása:
Alulírott……………………………………………….………..(név)……………………….…………
….(személyi igazolványszám) a ………………………… …..……………………….... nyilvántartási
számú vízkútfúró végzettséggel rendelkezem. Érvényessége: ………..……(év)……………..hónap.
Mellékletek:
1. Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más a kérelmező személye.
2. Adatlap (ásott vagy fúrt kút)
3. Helyszínrajz
4. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.
5. A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.
23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: kútr.) 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása
(másolat).
Fúrt kútnál magánszemély esetében a jegyzői engedélyes talajvízre, parti szűrésű vízre szűrőzött kúthoz nem kell
tervezői végzettség, nem kell MMK tagság elég, ha a dokumentumot kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakember
írja alá.
Ásott kút engedélyezéséhez, fennmaradási engedély ügyintézéséhez NEM kell kútfúró végzettség, e kutakat a
tulajdonos is engedélyeztetheti, és aláírhatja.
6. Házi ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye
(másolat).
7. A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint.
8. Az eljárás illetékmentes.
* részeknél a megfelelő aláhúzása
ADATLAP
Vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyhez
ásott kút

Név: Cím:
Hrsz.: Tel.:
Kútásás
időpontja*:
Kútásó
neve*:
Tulajdonos aláírása Kútásó aláírása*

*ha ismert
 

Összegzés

Balatonszabadi község Somogy megyében, a Siófoki járásban található. Lakosságszám tekintetében a megye legnagyobb községe.

Terület: 41,34 km²

Népesség: 3 024 fő (2022.01.01. KSH adat)

 

Községi Önkormányzat

Polgármester: Hosszú-Kanász Eszter (telefon: 0620/436-3080)
Alpolgármester: Kálmán Zoltán
Jegyző: dr. Töpler Eszter
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat: Erdősi Ágnes

Cím: 8651. Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.
Telefon: 84/355-011, 0620/982-3682
Fax: 84/355-031

E-mail: onkormanyzat@balatonszabadi.hu
Internet: http://www.balatonszabadi.hu

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.